GDPR – Zásady ochrany osobních údajů
(o způsobu zpracování osobních dat a o právech s nimi souvisejících)

Účinnost od 1. 11. 2019

1. ÚVOD A DEFINICE

Těmito zásadami poskytujeme subjektům, jejichž osobní údaje mohou být v souvislosti s realizací našich služeb zpracovávány, informace o rozsahu a způsobu zpracování jejich osobních údajů. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, zda jsou osobní údaje někomu předávány a jaké práva mají subjekty v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“), účinným od 25. 5. 2018.

Tyto zásady se vztahují na zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním seminářů, školení, kurzů a dalších služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany firmu REDOS – Karla Wallerová, se sídlem J. Opletala 174, 738 01 Frýdek Místek.

Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivé osobní údaje – představují údaje, které by mohly odhalit váš rasový nebo etnický původ, náboženské vyznání, politické nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, informace o vašem zdravotním stavu nebo sexuálním životě, genetické údaje nebo biometrické údaje pro účely jedinečné identifikace osoby.

Smluvní partner – fyzická osoba, se kterou uzavřela Společnost (firma) smlouvu v rámci výkonu své podnikatelské činnosti.

Zpracování – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Třetí strana – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, Správcem, Zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

2. TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním objednávky kurzu / semináře či poskytnutí (elektronicky, písemně či jinou formou) požadovaných údajů potřebných k poskytnutí objednané služby vzniká mezi Vámi a firmou REDOS – Karla Wallerová (Správcem) smluvní vztah. Při vzniku nebo v průběhu smluvního vztahu může Správce zpracovávat osobní údaje o Vás, a to konkrétně ty osobní údaje, které jste Společnosti (za účelem realizace smluvního vztahu – viz níže) před vznikem nebo v průběhu smluvního vztahu poskytli. Správce zpracovává zejména tyto typy osobních údajů:
– Identifikační údaje, například vaše jméno, příjmení, fotografii, datum narození, rodné číslo, pohlaví;
– Kontaktní údaje, například adresa vašeho trvalého bydliště, kontaktní adresa, osobní telefonní čísla a e-mailové adresy, bankovní spojení, platební informace, kontaktní údaje osob Vámi určených jako kontaktů pro nouzové případy

V průběhu realizace služeb můžeme získávat následující osobní údaje zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu s Vámi, plnění zákonných povinností a realizace oprávněných zájmů Správce (viz. níže). Jedná se zejména o následující údaje:
– údaje o zdravotním stavu (způsobilost k obsluze vyjmenovaných zařízení, uplatňování nároků z pojištění)

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce shromažďuje a používá Vaše osobní údaje za účelem splnění požadavku poskytnutí objednané služby, případně za účelem pojistné smlouvy. Toto zpracování osobních údajů je realizováno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a nepodléhá tak Vašemu souhlasu.

V případech, kdy není zpracování osobních údajů nezbytné pro zajištění poskytnutí služby, Vás může Správce v omezených případech výslovně požádat o souhlas s určitými způsoby použití Vašich osobních údajů. Pokud Správce požádá o Váš souhlas, máte vždy možnost odmítnout a jste oprávněni takový souhlas kdykoliv odvolat.

Pro úplnost uvádíme, že Správce může osobní údaje (na základě čl. 6 GDPR; bez souhlasu) rovněž shromažďovat a používat pokud je to nezbytné kvůli jiným oprávněným účelům, například:
– prošetření potenciální incidentů nebo porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
– pokud je to nezbytné pro dodržování zákonů a právních předpisů, například shromažďování a poskytování osobních údajů v souladu s regulatorními požadavky, daňovými předpisy nebo na žádost policie;
– na základě povolení soudu nebo při výkonu či obhajobě zákonných práv Správce;
– pokud je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů (nebo životně důležitých zájmů jiné osoby)

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může vaše osobní údaje sdílet také s třetími stranami – zpracovateli, včetně:
– těch, které poskytují Správci zboží nebo služby (například finanční a právní poradci, další poradci, poskytovatelé podpory v oblasti uchování dat a informačních systémů);
– jiných třetích stran, pokud se jedná o sdílení osobních údajů na základě vašeho souhlasu nebo je to nezbytné k dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů,  k vypracování či podání skutečné či potenciální žaloby nebo k obhajobě před skutečnou či potenciální žalobou nebo k ochraně vašich životně důležitých zájmů (nebo životně důležitých zájmů jiné osoby) plnění smluv uzavřených mezi Správcem a třetí stranou.

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách a informačním memorandu (nebo jiných účelů, které vám byly sděleny) nebo jinak požadovanou smlouvami uzavřenými s třetími stranami, příslušnými zákony. Vaše osobní údaje související se získanou odbornou způsobilostí budou uchovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění možnosti potvrzení platnosti dané způsobilosti.

Správce se zejména snaží zajistit, aby Vaše osobní údaje byly uchovávány a podle potřeby bezpečně vymazány nebo zničeny v souladu s jeho interními předpisy a požadavky právních norem.

6. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte právo na:
– přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
– opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),
– výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),
– omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
– přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR),
– podání námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR),
– nebýt předmětem automatizovaného rozhodování,
– odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
– podání stížnosti

v ČR: u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, tel.: 234 665 111, 420 234 665 111; email: posta@uoou.cz,

– a to v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme, že v souvislosti s výše popsanými právy subjektu údajů mohou existovat omezení nebo výjimky z možnosti uplatnit práva. Správce se bude snažit s Vámi spolupracovat a projednat případné výjimky nebo omezení v případě, že z Vaší strany bude vznesen požadavek na uplatnění Vašeho práva. Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně Vašich práv nebo chcete-li vznést požadavek ohledně výkonu takových práv v souvislosti s osobními údaji uvedenými v těchto zásadách, obraťte se písemně na kontaktní osoby, které jsou uvedeny níže.

7. KONTATNÍ INFORMACE SPRÁVCE

S případnými otázkami nebo připomínkami týkajícími se tohoto oznámení nebo postupů Správce při ochraně osobních údajů se můžete obracet na e-mail: redos.wallerova@redos.cz